Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση την 11/07/2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                     
                                                                                Σουφλί   07/07/2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                           
Αρ.Πρωτ.: 6467

 

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.

Έχοντας υπόψη επίσης :

- Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»,

- το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67 παρ. 51 και 167 παρ. 12 του Ν. 3852/2010,

- την παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος Α’) και την με αριθ. Εγκύκλιο 40/31-3-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,

- την με αριθ. Εγκύκλιο 60249 /22-9-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών

- την με αριθ. ΔΙΔΑΔ /Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών κατόπιν έκδοσης της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄4899)

- την με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/168/οικ.13727/05-07-2021 (50η Εγκύκλιος) του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»

καλείστε να συμμετέχετε σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της υπηρεσίας e : Presence.gov.gr, ( https ://www.epresence.gov.gr ),

στις 11-7-2021 , ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ. για συζήτηση του κατωτέρω θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α').

Χρόνος Έναρξης συνεδρίασης: 10:30 π.μ.

Μετά από α) την αποδοχή της παραίτησης του Πρόεδρου από τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, β) την εκλογή του προτεινόμενου υποψηφίου για το αξίωμα του πρόεδρου του δημοτικού συμβουλίου από την παράταξη που εξέλεξε Δήμαρχο, καλείται κάθε Δημοτικός Σύμβουλος από τις 10:45 π.μ. έως 11:30 π.μ, να προσέρχεται στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουφλίου, προκειμένου να επικυρώσει με ψηφοφορία τον προτεινόμενο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Χρόνος Λήξης συνεδρίασης : 12:00 π.μ

 

ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημούτσης Αθανάσιος

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.