Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 27/07/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                     
                                                                                             Σουφλί   23/07/2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                        
Αρ.Πρωτ.: 7034

 

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 10η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.

Έχοντας υπόψη επίσης :

- Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»,

- το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67 παρ. 51 και 167 παρ. 12 του Ν. 3852/2010,

- την παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος Α’) και την με αριθ. Εγκύκλιο 40/31-3-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,

- την με αριθ. Εγκύκλιο 60249 /22-9-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών

- την με αριθ. ΔΙΔΑΔ /Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών κατόπιν έκδοσης της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄4899),

καλείστε να συμμετέχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της υπηρεσίας e : Presence.gov.gr, (https://www.epresence.gov.gr), στις 27/07/2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:30, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') :

 

 

 Αιτήσεις, Ερωτήσεις, Ενημερώσεις
 (Συζήτηση σχετικά με το αριθμ. πρωτ.:17/13-07-2021 έγγραφο του Συλλόγου Φίλων ΑΜΕΑ Σουφλίου & Περιφέρειας «ΝΗΜΑ ΖΩΗΣ»)

ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση (6ης ) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου έτους 2021
 Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση Τροποποίησης ( 5η ) Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σουφλίου έτους 2021
 Εισηγητής :Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος (Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών)
ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση Εισήγησης προς το ΔΣ της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Β΄ τριμήνου Δήμου Σουφλίου έτους 2021
 Εισηγητής: Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 4ο:  Απαλλαγή καταβολής μισθώματος σχολικών κυλικείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάϊο,Ιούνιο του 2021
 Εισηγητής : Ο κ. Πρόεδρος του
ΘΕΜΑ 5ο:  Απαλλαγή καταβολής μισθώματος σχολικών κυλικείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάϊο, Ιούνιο του 2021
 Εισηγητής : Ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 6ο:  Αποδοχή ή μη, διορθωτικής πράξης εφαρμογής πόλης Σουφλίου στο Ο.Τ. 6
 Εισηγητής: Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 7ο:  Ανταλλαγή ακινήτων
 Εισηγητής: Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 8ο:  Παραχώρηση της Πλατείας Λευκίμης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λευκίμης για πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης την 15η Αυγούστου 2021
 Εισηγητής : Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 9ο:  Παραχώρηση χώρου στο Σουφλί, στο πλαίσιο των επετειακών εορτασμών για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Επιμελητηρίου Έβρου
 Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 10ο:  Αίτημα παραχώρησης κατά χρήση ακινήτων ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ στον οικισμό εργατικών κατοικιών τ.ΟΕΚ στο Τυχερό
 Εισηγητής : Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση χορήγησης δικαιωμάτων Εγκατάστασης ευκολιών στη « DIGEA –ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» (Καθορισμός Τελών Διέλευσης και Τελών χρήσης  δικαιωμάτων διέλευσης
 Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πιτιακούδης Μιχαήλ

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.