Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 17/10/2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                               

                                                                                                                                                                                Σουφλί   16/10/2021
                                                                                                                                           Αρ.Πρωτ.:
9675

 

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 14η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου σε ΕΙΔΙΚΗ Μεικτή Συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019,  την υπ’ αριθμ. 643 Εγκ. του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ.69472/24-09-2021 και την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.61910 ΚΥΑ (ΦΕΚ4674/Β΄/08-10-2021, με φυσική παρουσία για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο και μέσω τηλεδιάσκεψης (ePresence.gov.gr, https://www.epresence.gov.gr) για όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης, στις 17 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:30 (λόγω    εργασιών   συντήρησης στην υπηρεσία e-precence η υπηρεσία δεν θα είναι διαθέσιμη για τηλεδιάσκεψη μεταξύ των ωρών 06.00 έως και 14.00), στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

   

ΘΕΜΑ 1ο : Εκλογή νέου Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω  ανεξαρτητοποίησης Δημοτικού Συμβούλου

Χρόνος Έναρξης συνεδρίασης:  18:30

 

Μετά τη διαδικασία εκλογής ανάδειξης υποψηφίου για το αξίωμα του Αντιπροέδρου από την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης, καλείται κάθε Δημοτικός Σύμβουλος (που συμμετέχει στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης) να προσέλθει στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουφλίου από τις 18:45 έως 20:00, προκειμένου να επικυρώσει με ψηφοφορία την εκλογή του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Χρόνος Λήξης συνεδρίασης : 20:00

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πιτιακούδης Μιχαήλ

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.