Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 23/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί 19-09-2022
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 7887

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                             1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                             2.Γκαϊδατζής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             5.Κοτζά Γιουσούφ, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             6.Πουλιλιός Ευάγγελος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Ο.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 23η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

 1. Διαγραφές Οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους
 2. Έγκριση Πρακτικού κατασκευής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΙΤΕΑΣ ΕΩΣ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΥΧΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ»
 3. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
 4. Έγκριση Επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης για το Υποέργο "Φράγμα Υδροληψίας και Εξωτερικό Υδραγωγείο Σιδηρούς Δήμου Σουφλίου"
 5. Έγκριση της υπ. αρ. 42/2022 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με την έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως Οικονομικού Έτους 2021
 6. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον  του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής - Σύνταξη και Κατάθεση Αίτησης Ακυρώσεως σχετικά με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 και της σχετικής απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης
 7. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης (Κατάθεση Έφεσης σχετικά με την 152/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλεξπολης - Καταβολή Οφειλόμενων από Σύμβαση Έργου)
 8. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης (Κατάθεση Έφεσης σχετικά με την 34/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλεξπολης - Καταβολή Οφειλόμενων Δεδουλευμένων Εργατικών Αποδοχών)
 9. Ανάθεση σε δικηγόρο για την σύνταξη και σύναψη πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς (άρθρο 214 & 2 του Κ.Πολ. Δ.) Ενώπιων του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης σχετικά με Αγωγή Μικροδιαφορών κατά του Δήμου Σουφλίου   

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.