Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 13/02/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί 09-02-2023
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 1037

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                             1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                             2.Γκαϊδατζής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             5.Κοτζά Γιουσούφ, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             6.Πουλιλιός Ευάγγελος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Ο.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε  σε  ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η του μηνός  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  έτους 2023, ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ   και ώρα 13.00,   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)  & του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133). 

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση

  1. Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2023 (1η)
  2. Ορισμός Υπόλογου Παγίας Προκαταβολής 2023
  3. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ΄ Τριμήνου 2022
  4. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας- Αξιολόγησης Διαγωνισμών Παροχής Υπηρεσιών
  5. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης για την γνωμοδότηση σχετικά με Σύνταξη Πρακτικού Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς (Αγωγή Τεχνικής Εταιρείας)
  6. Ανάθεση σε δικηγόρο για την σύνταξη και σύναψη πρακτικού Εξώδικης Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς (άρθρο 214 Α & 2 του Κ.Πολ. Δ.) Ενώπιων του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης σχετικά με Αγωγή Μικροδιαφορών κατά του Δήμου Σουφλίου
  7. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου


     

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.