Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 13/02/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                     
                                                                                          

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                 

Σουφλί   09/02/2023
Αρ.Πρωτ.: 1036

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση (δια ζώσης) σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019,  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄) , την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/224/οικ. 1742/02-02-2023 (ΕΓΚ. 83)  περί μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, στις 13 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου έτους 2023
Εισηγήτρια: Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2οΈγκριση Πολυετή Προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024-2027
Εισηγήτρια: Η κ. Αναγνωστοπούλου Αθανασία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 3ο : Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών
Εισηγήτρια: Η κ. Αναγνωστοπούλου Αθανασία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 4ο : Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021
Εισηγήτρια: Η κ. Αναγνωστοπούλου Αθανασία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 5ο : Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, που προέκυψαν εξαιτίας της δασικής πυρκαγιάς της 21-07-2022 και την κήρυξη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οικισμών του Δήμου Σουφλίου
Εισηγήτρια: Η κ. Αναγνωστοπούλου Αθανασία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σουφλίου και της ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Ε. στα πλαίσια εφαρμογής του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ με τίτλο "Λειτουργική Αναβάθμιση Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του Υποστηρικτικές Ενέργειες Δήμου Σουφλίου       
Εισηγήτης: Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών του έργου "Κατασκευή Νέου Διπλού Γηπέδου Αντισφαίρισης και Υπαίθριου Μπάσκετ στη Δ.Ε. Σουφλίου"
Εισηγητής: Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση 4ης παράτασης εργασιών του έργου με τίτλο "Συντήρηση και Αποκατάσταση Η/Μ Εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων και Επανάχρησή τους"
Εισηγητής: Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο "Συντήρηση και Αποκατάσταση Η/Μ Εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων και Επανάχρησή τους"
Εισηγητής: Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο "Νέος Κεντρικός Διανομέας Πόσιμου Ύδατος Δ.Κ. Τυχερού Δήμου Σουφλίου"
Εισηγητής: Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων - εξόδων Δ΄ τριμήνου 2022
Εισηγήτρια: Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση οφειλών Δήμου Σουφλίου (ΠΟΕ) 2022
Εισηγήτρια: Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 13ο : Διαγραφές οφειλών από Χρηματικούς καταλόγους
Εισηγήτρια: Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση της υπ' αριθμ. 8/2023 απόφασης του ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π. (1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π. Δήμου Σουφλίου οικ. έτους 2023)
Εισηγήτρια: Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 15ο : Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Δ΄ Δόση 2022)  
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 16ο : Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Α΄ Δόση 2023)  
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 17ο : Παραχώρηση χώρων για την διεξαγωγή εκδηλώσεων στο Τυχερό
Εισηγητής: Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Τυχερού

ΘΕΜΑ 18ο : Λήψη Απόφασης Επί Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην πόλη του Τυχερού, κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας (για την Κυριακή 26  Φεβρουαρίου 2023)
Εισηγητής: Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Τυχερού

ΘΕΜΑ 19ο : Ονοματοδοσία του γηπέδου ποδοσφαίρου της Κοινότητας Τυχερού Δήμου Σουφλίου
Εισηγητής: Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Τυχερού

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση εκμίσθωσης πισίνας Τυχερού
Εισηγητής: Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Τυχερού

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση τροποποίησης συμφωνητικού εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στη Λευκίμη
Εισηγητής: Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικ/κών και Διοικ/κων Υπηρεσιών

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πιτιακούδης Μιχαήλ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.