Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 20/03/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                     
                                                                                          

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                 

Σουφλί   14/03/2023
Αρ.Πρωτ.: 2005

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση (δια ζώσης) σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄), την ΚΥΑ Δ1α-ΓΠ.οικ. 13498/03-03-2023 (ΦΕΚ 1192/03-03-2023 Τεύχος Β΄)  περί μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, στις 20 Μαρτίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου έτους 2023
Εισηγήτρια: Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2οΈγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουφλίου έτους 2023              
Εισηγήτρια : Η κ. Σιδερά Μαρία Αν. Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση Συμπληρωματικής Κατάστασης ΠΟΕ 2022
Εισηγήτρια: Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση Τροποποίησης ΟΠΔ 2023 Δήμου Σουφλίου
Εισηγήτρια: Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της υπ' αριθμ. 15/2023 απόφασης του ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π. (2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π. Δήμου Σουφλίου οικ.έτους 2023)             
Εισηγήτρια: Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της υπ' αριθμ. 17/2023 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ (Έγκριση της αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας του Δήμου Σουφλίου»)
Εισηγήτρια: Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 7ο : Αποδοχή παραίτησης μέλους (Αντιπροέδρου) του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΟΠΑΠ Δήμου Σουφλίου και ορισμός νέου μέλους (Αντιπροέδρου)
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 8οΈγκριση συμμετοχής του Δήμου Σουφλίου στο Δίκτυο Πόλεων με την επωνυμία "ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΦΥΛΕΤΙΚΟΥ ΜΙΣΟΥΣ" με διακριτικό τίτλο "ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"
Εισηγητής : Ο κ. Δήμαρχος Παναγιώτης Καλακίκος

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Σουφλίου στο έργο "Ο πολιτισμός φτάνει σε όλους: Είναι σκέψη, δημιουργικότητα, τρόπος ζωής – Ακολουθήστε τη λάμψη", με ακρωνύμιο «Ακολουθείστε τη λάμψη» («Follow the glow”) που έχει υποβληθεί στο Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη») (CREA) στον τομέα του Πολιτισμού, με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Σωζόπολης Βουλγαρίας
Εισηγητής: Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση σύναψης σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σουφλίου και της εταιρείας "EAST - WEST GREECE IKE" και των όρων αυτής για την υλοποίηση της δράσης Εγκατάσταση Δικτύου Κάδων Ανακύκλωσης Ενδυμάτων και Υποδημάτων
Εισηγήτρια: Η κ. Κοτσάνη Ελένη Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Καθαριότητας- Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση του Ετήσιου Απολογισμού 2022 και του Προγραμματισμού για το 2023 της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ
Εισηγήτρια : Η κ. Κοτσάνη Ελένη Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Καθαριότητας-Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση 5ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο "Φράγμα υδροληψίας και Εξωτερικό Υδραγωγείο Σιδηρούς Δήμου Σουφλίου"
Εισηγήτρια : Η κ. Σιδερά Μαρία Αν. Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση 1ης παράτασης της διάρκειας σύμβασης της μελέτης με τίτλο "Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σουφλίου"
Εισηγήτρια : Η κ. Κοτσάνη Ελένη Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Καθαριότητας-Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση σκοπιμότητας του τρόπου χρηματοδότησης και διενέργειας διαγωνισμού για την "Πενταετή λειτουργική μίσθωση (leasing) τριών (3) καινούριων οχημάτων με δικαίωμα εξαγοράς στο τέλος της μισθωτικής περιόδου, Δήμου Σουφλίου"
Εισηγητής : Ο κ. Γκαϊδατζής Νικόλαος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 15ο : Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο "Αναβάθμιση υποδομών υφιστάμενων γηπέδων στο Δήμο Σουφλίου"
Εισηγητής : Ο κ. Πρόεδρος του ΔΣ

ΘΕΜΑ 16ο : Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2023 και πρόσληψη ενός (1) υδρονομέα άρδευσης για την αρδευτική περιοχή Κοινότητας Δαδιάς του Δήμου Σουφλίου
Εισηγήτρια : Η κ. Αναγνωστοπούλου Αθανασία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες, εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες μέχρι δύο (2) μήνες
Εισηγήτρια : Η κ. Αναγνωστοπούλου Αθανασία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πιτιακούδης Μιχαήλ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.