Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 19/06/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                               
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                 

Σουφλί 15/06/2023
Αρ.Πρωτ.: 5231

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

10η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση (δια ζώσης) σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019,  το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Α΄91), στις 19 Ιουνίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου έτους 2023
Εισηγήτρια: Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουφλίου  έτους 2023
Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων - Εξόδων Α΄ Τριμήνου 2023 Δήμου Σουφλίου
Εισηγήτρια : Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους
Εισηγήτρια: Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της υπ' αριθμ. 27/2023 απόφασης του ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π. (3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π. Δήμου Σουφλίου οικ. έτους 2023)
Εισηγήτρια: Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο "Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδού Τυχερού - Θυμαριάς
Εισηγητής: Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας για την  εκτέλεση του έργου "Παρεμβάσεις Αστικού Περιεχομένου στην πόλη Σουφλίου"
Εισηγητής: Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας της σύμβασης έργου με τίτλο "Αποκατάσταση Βλαβών Δικτύων Υποδομής Οικισμού Δήμου Σουφλίου"
Εισηγητής: Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου " Αποκατάσταση Βλαβών Δικτύων Υποδομής Οικισμού Δήμου Σουφλίου"
Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου "Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της βατότητας της διαδημοτικής οδού : Μικρό Δέρειο - Ρούσσα - Γονικό μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα από 03 έως 06-04-2020 Υποέργο :Τμήμα Μικρό Δέρειο - Ρούσσα
Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 11 ο : Έγκριση 1ου (Τακτοποιητικού) ΑΠΕ του έργου "Αποκατάσταση Τμήματος Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Λευκίμης Δ.Ε. Τυχερού"
Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση παράτασης διάρκειας ισχύος της υπ' αριθμ. πρωτ. 6242/2021  Σύμβασης για την "Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης- Θέρμανσης & Λιπαντικών για τα έτη 2021 & 2022 Τμήμα 2 (Πετρέλαιο Κίνησης)"
Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ13ο : Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου "Μετατόπιση Τμήματος Κεντρικού Αγωγού Ύδρευσης Λαβάρων"
Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση υποβολής πρότασης από τον Δήμο Σουφλίου με τίτλο: “Δημιουργία δικτύου μονοπατιών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σουφλίου” στο Ταμείο Ανάκαμψης, ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ: «1 – Πράσινη Μετάβαση», ΑΞΟΝΑΣ: «1.4 - Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ΔΡΑΣΗ: «16851 - Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης», ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας».
Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σουφλίου στην πρόταση έργου “Πυλώνες κοινής δράσης διακρατικών ενδιαφερόμενων για την πρόληψη, τον συντονισμό και τη διαχείριση κινδύνων σε περίπτωση φυσικών ή/ και ανθρωπογενών καταστροφών” (αρ.πρότασης BSB00147) και ακρωνύμιο «Prevention4Rescue» («Πρόληψη για Διάσωση”) που κατατίθεται στο Πρόγραμμα (Interreg VI-B) NEXT Black Sea Basin (Interreg VI-B NEXT-Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Κεσάνης, Τουρκία.
Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση παραχώρησης χώρου στη ΔΕΔΔΗΕ για την εγκατάσταση υποσταθμού εδάφους τύπου COMPACT
Εισηγητής : Ο κ. Γκαϊδατζής Νικόλαος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σουφλίου

ΘΕΜΑ 17ο : Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER
Εισηγητής : Ο κ. Δήμαρχος Παναγιώτης Καλακίκος

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης «1ο Φεστιβάλ Μουριάς"» από το Δήμο Σουφλίου και την Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων & βιοτεχνών Σουφλίου & Περιφέρειας στις 14 και 15 Ιουνίου 2023 στο Σουφλί
Εισηγητής : Ο κ. Δήμαρχος Παναγιώτης Καλακίκος

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για την στέγαση των υπό ίδρυση εκπαιδευτικών δομών Χειροτεχνίας
Εισηγητής : Ο κ. Δήμαρχος Παναγιώτης Καλακίκος

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση αντικατάστασης μέλους στο Δ.Σ. του ΚΕΚΟΠΑΠ
Εισηγητής : Ο κ. Παπατσιλέκας Θωμάς Πρόεδρος του ΚΕΚΟΠΑΠ

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση εκμίσθωσης χώρου στο Τυχερό για προσωρινή εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
Εισηγητής : Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Τυχερού

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του αύλειου χώρου το Δημοτικού Σχολείου Λαβάρων και των κτιρίων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Λαβάρων στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαβάρων για τη πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 08-07-2023
Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών Δήμου Σουφλίου

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου στην πλατεία Λευκίμης (Σάββατο 22 Ιουλίου 2023, για την πραγματοποίηση γαμήλιας δεξίωσης)
Εισηγητής : Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Τυχερού

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πιτιακούδης Μιχαήλ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.