Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 18/07/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                               
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                 

Σουφλί 13/07/2023
Αρ.Πρωτ.: 6411

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

13η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση (δια ζώσης) σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019,  το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Α΄91) , στις 18 Ιουλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου έτους 2023
Εισηγήτρια: Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουφλίου έτους 2023
Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουφλίου έτους 2023
Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση αποδοχής των όρων της από 19/05/2023 Σύμβασης του Ειδικού δεσμευμένου καταπιστευτικού λογαριασμού (33050197) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη χρηματοδότηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειών και των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 189544ΕΞ2022/23.12.2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΕΡΗ-ΖΥ2) ΥΑ ένταξης του έργου «Sub.4-16873) Άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5189984) και εξουσιοδότηση του  νομίμου εκπροσώπου για την υπογραφή της Δήλωσης Προσχώρησης στη Σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού (Εscrow Account) στο πλαίσιο των ανωτέρω χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΥΠΕΝ
Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 5ο : Ορισμός Επιτροπής παραλαβής της προμήθειας "Προμήθεια εξοπλισμού,  Κατασκευή, Μεταφορά και Τοποθέτηση Στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων του Δήμου Σουφλίου "
Εισηγητής: Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση διενέργειας ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη σύναψη  σύμβασης για την εκποίηση των προς περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ), Μπαταριών-Συσσωρευτών, Σιδήρου - Μετάλλου – Πλαστικών, Διαφόρων Τύπων Scrap Μετάλλου, Χρησιμοποιημένων Λιπαντικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81
Εισηγητής : Ο κ. Δήμαρχος Παναγιώτης Καλακίκος

ΘΕΜΑ 7ο : Εξέταση αίτησης της Ψύλλου Τριανταφυλλιάς (επιστροφή ποσού ως  αχρεωστήτως καταβληθέντος)
Εισηγήτρια : Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της υπ' αριθμ. 32/2023 απόφασης του ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π. (4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π. Δήμου Σουφλίου οικ. έτους 2023)
Εισηγήτρια: Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού κυλικείου
Εισηγητής: Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 10ο : Αντικατάσταση μελών της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σουφλίου
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 11ο : Αντικατάσταση μελών της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σουφλίου
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 12ο : Αντικατάσταση μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σουφλίου
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση Έκτακτης Επιχορήγησης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σουφλίου για την αγορά εξοπλισμού για το Νηπιαγωγείο Ρούσσας
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση επιχορηγήσεων σε συλλόγους, σωματεία και νομικά πρόσωπα
Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση ορισμού αναδόχων αδέσποτων ζώων συντροφιάς με σκοπό την υπογραφή συμβολαίων αναδοχής
Εισηγητής : Ο κ. Γκαϊδατζής Νικόλαος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 16ο : Παροχή δωρεάν στειρώσεων δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και σκύλων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη φύλαξη ποιμνίων (ποιμενικών)
Εισηγητής : Ο κ. Γκαϊδατζής Νικόλαος  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου για τη στέγαση του Αγροτικού Γραφείου Τυχερού της ΔΑΟΚ της ΠΕ Έβρου
Εισηγητής : Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος  Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Τυχερού

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου της πλατείας Λυκόφωτος για την πραγματοποίηση εκδήλωσης του Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Λυκόφωτος (14 Αυγούστου 2023)
Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου έμπροσθεν των νέων γηπέδων στο Σουφλί για την πραγματοποίηση γαμήλιας δεξίωσης (3 Σεπτεμβρίου 2023)
Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου της πλατείας Κορνοφωλιάς στο Σύλλογο Κορνοφωλεωτών «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΣ» για την διεξαγωγή του πανηγυριού (22 Αυγούστου 2023)
Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου στο Σουφλί για τη στέγαση του γραφείου του παραρτήματος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρων στο Τυχερό για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων
Εισηγητής : Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος  Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Τυχερού

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πιτιακούδης Μιχαήλ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.