Πρόσκληση σύγκλησης έκτακου Δημοτικού Συμβουλίου την 02/08/2023, ημέρα Τετάρτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                               
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                 

Σουφλί 01/08/2023
Αρ.Πρωτ.: 7144

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

14η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ (δια περιφοράς) Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, την ΕΓΚ. 375/39167/02-6-2022, το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Α΄91) , στις 2 Αυγούστου 2023 ημέρα Τετάρτη και με ώρα έναρξης 12:30 και ώρα λήξης 14:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων-κατανομή των εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού πλήρους ή μερικής απασχόλησης

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση Επικαιροποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σουφλίου.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα για την έκδοση Απόφασης Ένταξης συνέχισης της Πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σουφλίου» στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

 

  • Χρόνος ΄Εναρξης Συνεδρίασης: 12:30
  • Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 14:30

Το ανωτέρω 1ο θέμα συζητείται εκτάκτως λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα, που σχετίζεται με την προθεσμία πρόσληψης σχολικών καθαριστριών.

Το ανωτέρω 2ο θέμα συζητείται εκτάκτως, λόγω στενών χρονικών περιθωρίων για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σουφλίου

Το ανωτέρω 3ο θέμα συζητείται εκτάκτως, λόγω στενών χρονικών περιθωρίων για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σουφλίου

Τρόπος και διαδικασία Διεξαγωγής Συνεδρίασης: Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος καλείται να τοποθετηθεί και να ψηφίσει για το παραπάνω θέμα με e-mail, το οποίο θα αποσταλεί στο E-mail:tsiropoulas@0890.syzefxis.gov.gr ( Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου ), με τηλέφωνο στο κινητό 6974558725 ή σταθερό γραφείου 2554350120 ή με sms μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (6977331973), εντός του καθορισμένου χρόνου διεξαγωγής της Συνεδρίασης.

Σημειωτέον ότι, τόσο στο e-mail όσο και το sms, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε Δημοτικού Συμβούλου.

Επισημαίνεται ότι, προϋπόθεση για τη νομιμότητα της δια περιφοράς συνεδρίασης είναι η συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου του συλλογικού οργάνου.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πιτιακούδης Μιχαήλ

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.