Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 14/08/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί 10-08-2023
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 7555

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                             1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                             2.Γκαϊδατζής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             5.Κοτζά Γιουσούφ, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             6.Πουλιλιός Ευάγγελος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Ο.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 14η του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00,  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) & του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση

  1. Έγκριση Εξειδικεύσεων 2023 (Δαπανών Παγίας)
  2. Δαπάνες  Παγίας
  3. Έγκριση Πρακτικών Εκμίσθωσης Χώρου Λούνα Παρκ (Τυχερό)
  4. Έγκριση Πρακτικών Εκμίσθωσης Δημοτικού Κυλικείου
  5. Έγκριση Πρακτικών Εκμίσθωσης  Κολυμβητηρίου στο Τυχερό
  6. Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο " ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ_ΘΡΑΚΗΣ" στον Άξονα Προτεραιότητας 2.6 {Παροχή Πόσιμου Νερού & Διαχείριση Υδάτων} με τίτλο " ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑ ΔΕΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ"
  7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΒΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.