Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 05/09/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                        Σουφλί 01-09-2023
                                                                                                                 Αρ.Πρωτ.: 8539

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                             1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                             2.Γκαϊδατζής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             5.Κοτζά Γιουσούφ, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             6.Πουλιλιός Ευάγγελος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Ο.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 5η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) & του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση

  1. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου με τίτλο "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ ΔΔ ΟΡΦΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ"
  2. Έγκριση Παραλαβής της Οριστικής Μελέτης "Κατασκευή Υπερυψωμένου Παρατηρητηρίου για την Καταγραφή Ειδών Ορνιθοπανίδας  "
  3. Έγκριση Πρακτικών Ανοικτού Διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: « ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ TΥΧΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
  4. Έγκριση  Όρων & Τρόπου Εκπόνησης για την ανάθεση της Μελέτης "ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α'ΘΜΙΑΣ & Β'ΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ"
  5. Έγκριση Εξειδικεύσεων 2023 (ΠΑΓΙΑΣ)
  6. Έγκριση  Δαπανών Παγίας
  7. Έγκριση Δαπανών Δήμου
  8. Έγκριση Παραλαβής της Οριστικής Μελέτης "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.