Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 20/11/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί      16-11-2023
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 11079

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                             1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                             2.Γκαϊδατζής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             5.Κοτζά Γιουσούφ, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             6.Πουλιλιός Ευάγγελος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Ο.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την  20η του μηνός  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   έτους 2023,  ημέρα   Δευτέρα  και ώρα 12.00,   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω   θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)  & του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133). 

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.​​

 

  1. Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2023  (9η )
  2. Έλεγχος, Σύνταξη Έκθεσης & Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Σουφλίου
  3. Έλεγχος και Σύνταξη Έκθεσης Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Σουφλίου και Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση
  4. Έγκριση Δαπανών Δήμου
  5. «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης ετών 2024 και 2025 του Δήμου Σουφλίου και των Νομικών του Προσώπων»

  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.