Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 20/11/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                               
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                 

Σουφλί 16/11/2023
Αρ.Πρωτ.: 11086

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

19η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση (δια ζώσης) σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Α΄91) , στις 20 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1ο :Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου έτους 2023
Εισηγήτρια: Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων - Εξόδων Γ΄ τριμήνου 2023 Δήμου Σουφλίου
Εισηγήτρια: Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης οριακής προθεσμίας του έργου  «Αποκατάσταση Μεταβυζαντινού Ναού Αγίου Γεωργίου Σουφλίου»
Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας
ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη Απόφασης περί αποδοχής της ένταξης της Πράξης "Δημιουργία Πράσινων Σημείων και Δικτύωσης τους στο Δήμο Σουφλίου" με κωδικό ΟΠΣ 5094984, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ϋποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020" και ειδικότερα στην υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020 με κωδικό πρόσκλησης  14.6i.26.5.1.2 με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4415 Πρόσκληση με τίτλο "Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου"
Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση χορήγησης  3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο "Ενεργειακή Αναβάθμιση της Ιεράς Μονής Γενεσίου Θεοτόκου στη Δαδιά Σουφλίου, Νομού Έβρου"
Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση χορήγησης  1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο "Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμιση Μαθητικής Εστίας Σουφλίου"
Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση παράτασης των συμβάσεων για την "Προμήθεια τροφίμων Δήμου Σουφλίου & ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π. 2021-2022 από το Δήμο Σουφλίου"
Εισηγητής : Η κ. Κοτσάνη Ελένη Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Καθαριότητας Περιβάλλοντος και συντήρησης υποδομών
ΘΕΜΑ 8ο : Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου "Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της βατότητας της διαδημοτικής οδού :Μικρό Δέρειο-Ρούσσα-Γονικό μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα από 03 έως 06-04-2020 - Τμήμα: Ρούσσα-Γονικό"
Εισηγητής : Η κ. Κοτσάνη Ελένη Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Καθαριότητας Περιβάλλοντος και συντήρησης υποδομών
ΘΕΜΑ 9ο : Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου "Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της βατότητας της διαδημοτικής οδού :Μικρό Δέρειο-Ρούσσα-Γονικό μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα από 03 έως 06-04-2020 - Τμήμα: Μικρό Δέρειο-Ρούσσα"
Εισηγητής : Η κ. Κοτσάνη Ελένη Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Καθαριότητας Περιβάλλοντος και συντήρησης υποδομών
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση της υπ' αριθμ. 46/2023 απόφασης του ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π. (7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π. Δήμου Σουφλίου οικ. έτους 2023)
Εισηγητής : Ο κ. Παπατσιλέκας Θωμάς Πρόεδρος του ΚΕΚΟΠΑΠ
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση της υπ' αριθμ. 49/2023 απόφασης του ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π. (8η  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π. Δήμου Σουφλίου οικ. έτους 2023)
Εισηγητής : Ο κ. Παπατσιλέκας Θωμάς Πρόεδρος του ΚΕΚΟΠΑΠ
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Δημοτικής Κοινότητας Δαδιάς
Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικ/κών και Δ/κών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Δημοτικής Κοινότητας Φυλακτού
Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικ/κών και Δ/κών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Δημοτικής Κοινότητας Πρωτοκκλησίου
Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικ/κών και Δ/κών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 15ο :Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου στο συγκρότημα Τζίβρε στο Σύλλογο Εθελοντών και Νεολαίας (ΚΙΝΗ.ΣΟΥ) στα πλαίσια της εκδήλωσης "ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ"
Εισηγήτης : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικ/κών και Δ/κών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση Συνδιοργάνωσης Εκδήλωσης "ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ" από το Δήμου Σουφλίου και τον Σύλλογο Εθελοντών και Νεολαίας (ΚΙΝΗ.ΣΟΥ) Δήμου Σουφλίου
Εισηγήτης : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικ/κών και Δ/κών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθμ. 112/2023 απόφασης Δ.Σ. (Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για την στέγαση των υπό ίδρυση εκπαιδευτικών δομών χειροτεχνίας) ως προς το χρονικό διάστημα
Εισηγήτης : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικ/κών και Δ/κών Υπηρεσιών 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πιτιακούδης Μιχαήλ

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.