Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση την 11/12/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                               
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                 

Σουφλί 07/12/2023
Αρ.Πρωτ.: 11850

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

21η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου σε ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση (δια ζώσης) σύμφωνα, με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019,  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄) ,το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Α΄91), στις 11 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Σουφλίου
Εισηγητές: Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών - Ο κ. Δρόσος Δημήτριος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πιτιακούδης Μιχαήλ

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.