Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 11/12/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                               
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                 

Σουφλί 07/12/2023
Αρ.Πρωτ.: 11851

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

22η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση (δια ζώσης) σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄)  το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Α΄91), στις 11 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1ο :Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουφλίου έτους 2024
Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση χορήγησης  3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο "Παρεμβάσεις αστικού περιεχομένου στην πόλη Σουφλίου"
Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας
ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης περί Αναπροσαρμογής ή μη τελών Δήμου Σουφλίου
Εισηγήτρια : Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της υπ' αριθμ. 56/2023 απόφασης του ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π. (9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π. Δήμου Σουφλίου οικ. έτους 2023)
Εισηγητής : Ο κ. Παπατσιλέκας Θωμάς Πρόεδρος του ΚΕΚΟΠΑΠ
ΘΕΜΑ 5ο : Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Δ΄ Δόση 2023)
Εισηγητής : Ο κ. Πιτιακούδης Μιχαήλ Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 6ο : Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 101313/17-07-2023 απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης που αφορά την έγκριση της διάθεσης για χρήση του προωθητήρα γαιών για δύο (2) έτη από το   Δασαρχείο Σουφλίου στο Δήμο Σουφλίου
Εισηγητής : Ο κ. Γκαϊδατζής Νικόλαος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στα Λάβαρα
Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικ/κών και Δ/κών Υπηρεσιών

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πιτιακούδης Μιχαήλ

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.