Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής την 21/02/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί      16-02-2024
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 1322

                                                                                                                                         

                                                                                                                       ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

                                                                                                                      1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Δ.Ε.
                                                                                                                      2.Παπατσιλέκας Θωμάς, Μέλος Δ.Ε.

                                                                                                                      3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Μέλος Δ.Ε.
                                                                                                                      4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Δ.Ε.
                                                                                                                      5.Μπαλτζής Γεώργιος, Μέλος Δ.Ε.
                                                                                                                      6.Μπαμπάκας Γεώργιος, Μέλος Δ.Ε.
                                                                                                                      7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Δ.Ε.

 

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) & του άρθρου 9 του ν.5056/23, (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.​​

  1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών (ανταποδοτικού χαρακτήρα)

  2. Ορισμός  Υπόλογου Παγίας Προκαταβολής  2024

  3. Διαγραφές από Χρηματικούς Καταλόγους

  4. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την Σύνταξη & Κατάθεση Προτάσεων (Σχετικά με την αγωγή του Α . Ι . Κατοίκου Δαδιάς_ Αποκατάσταση Υλικών Ζημιών Οχήματος)

  5. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου

  6. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την Προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»

  7. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ-ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»

  8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση Αγωγών Ομβρίων Υδάτων Εντός Οικισμού Αγριάνης »

  9. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Δικτύου Υδροδότησης στην περιοχή Κατρατζίδες Δαδιάς» Καθορισμός Όρων Εκμίσθωσης Αγροτεμαχίων Φυλακτού

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.