Πρόσκληση σύγκλησης σε 3η Ειδική Συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Δήμου Σουφλίου έτους 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                               
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                                                

Σουφλί 10/06/2024
Αρ.Πρωτ.: 5187

 

ΠΡΟΣ:

- Δήμαρχο Σουφλίου

- Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

- Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων

 

Σ Υ Γ Κ Λ Η Σ Η   ΣΕ  3Η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2024

 Καλείστε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση–ΕΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ-του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου, που θα γίνει στις 20/06/2024, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00, και θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις, των άρθρων 67 και 67α του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 3463/2006 και της υπ΄ αριθμ. 98/8182/26-1-2024 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, για την 1η/2024 Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής.

Παρακαλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων, που επιθυμούν να υποβάλλουν θέματα προς συζήτηση και έως ένα (1) γραπτό θέμα ο καθένας, όπως τα καταθέσουν εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στα e-mail:tsiropoulas@0890.syzefxis.gov.gr & zaxariadou@0890.syzefxis.gov.gr) έως και την Τρίτη 18/06/2024 και ώρα 14.00 μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προς συζήτηση θεμάτων).

Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα (1) γραπτό θέμα. Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) γραπτά θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Επιπλέον των ανωτέρω δέκα (10) γραπτών θεμάτων, έως δύο (2) γραπτά θέματα μπορούν να συζητούνται εφόσον τα έχουν θέσει οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων. Αν υποβληθούν πάνω από δύο (2) γραπτά θέματα από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, τότε διενεργείται δημόσια κλήρωση από το Προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δαβής Απόστολος

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.