Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 09/03/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                     
                                                                                     Σουφλί   05/03/2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                    
Αρ.Πρωτ.: 1661

 

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.

Έχοντας υπόψη επίσης :

- Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»,

- το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67 παρ. 51 και 167 παρ. 12 του Ν. 3852/2010,

- την παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος Α’) και την με αριθ. Εγκύκλιο 40/31-3-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,

- την με αριθ. Εγκύκλιο 60249 /22-9-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών

- την με αριθ. ΔΙΔΑΔ /Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών κατόπιν έκδοσης της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄4899),

 
καλείστε να συμμετέχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της υπηρεσίας e : Presence.gov.gr, (https://www.epresence.gov.gr),


στις 09/03/2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') :

 

  Αιτήσεις, Ερωτήσεις, Ενημερώσεις
ΘΕΜΑ 1ο:

Έγκριση Εισήγησης προς το ΔΣ της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Δ΄ τριμήνου Δήμου Σουφλίου έτους 2020
Εισηγητής :κ. Πιστόλας Νικόλαος - Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο:

Έγκριση Τροποποίησης ( 1η ) Τεχνικού Προγράμματος 2021
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 3ο:

Έγκριση (2ης ) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021
Εισηγητής :κ. Πιστόλας Νικόλαος - Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 4ο:

Έγκριση Απολογισμών Οικ. έτους 2019 Μειονοτικών Σχολείων Δήμου Σουφλίου
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ, κ. Αθανάσιος Δημούτσης

ΘΕΜΑ 5ο: 

Έγκριση Απολογισμών Οικ. έτους 2020 Μειονοτικών Σχολείων Δήμου Σουφλίου
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ κ. Αθανάσιος Δημούτσης

ΘΕΜΑ 6ο:

Έγκριση Μελέτης για την Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης υψηλής Ζώνης Πίεσης στην Πόλη του Σουφλίου
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 7ο:

Έγκριση Χωροθέτησης για τη Δημιουργία Νεκροταφείων
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 8ο:

Έγκριση Εισήγησης προς το ΔΣ για καθορισμό τιμής ζώνης, στις περιοχές του Δήμου Σουφλίου, για τον προσδιορισμό αξίας των ακινήτων για την επιβολή ΤΑΠ, για το έτος 2021 και εφεξής
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ κ. Αθανάσιος Δημούτσης

ΘΕΜΑ 9ο:

Έγκριση Εκμίσθωσης Χώρου στο Σουφλί ( ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ )
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ κ. Αθανάσιος Δημούτσης

ΘΕΜΑ 10ο:

Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( A΄ Δόση 2021)
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ κ. Αθανάσιος Δημούτσης

ΘΕΜΑ 11ο:

Ορισμός Εκπροσώπων Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών κ Οικονομικών – κ.Τσιαμίτας Θεόδωρος

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημούτσης Αθανάσιος

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.