Περίληψη Διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου "Εστιατόριο λίμνης Τυχερού"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σουφλί 2 Ioυνίου 2021
Αριθ. Πρωτ. : 2972

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Σουφλίου

Διακηρύσσει ότι :

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση  του δημοτικού ακινήτου «Δημοτικό Ακίνητο {ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΤΥΧΕΡΟΥ}  του Δήμου Σουφλίου»  που βρίσκεται στο Τυχερό, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών από την ημερομηνία έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας , την έκδοση άδειας λειτουργίας του ξενώνα και την υπογραφή του συμφωνητικού, με ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα εκκίνησης το ποσό των 40,00 ευρώ (480,00 ευρώ το χρόνο). Επί του ποσοστού αυτού θα πλειοδοτήσουν οι διαγωνιζόμενοι σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό και οι επόμενες προσφορές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 10,00 ευρώ ανώτερες της προηγούμενης.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί  την 15η του Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 έως 11:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου   του Δήμου Σουφλίου, ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής.

Η δημοπρασία θα επαναληφθεί εφόσον προβεί άγονη στον ίδιο τόπο, την 22η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 έως 11:00, ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής.

Οι αναλυτικοί όροι της σχετικής  διακήρυξης βρίσκονται στο Δημοτικό κατάστημα  από όπου οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να πάρουν πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  (τηλ. 2554350120  & 2554350118).

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.