Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΓΙΑ 24 ΜΗΝΕΣ (2023-2025)"

Eκτιμώμενης αξίας 146.400,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 35.136,00 €, ήτοι  συνολική δαπάνη  ποσού 181.536,00€

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 25/05/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.
  • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 31/05/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
  • Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 193063

 Αρχεία Διαγωνισμού (zip)

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.