Διακήρυξη εκμίσθωσης χώρου "Κατρατζήδων" Δήμου Σουφλίου την Τετάρτη 17/02/2016 και ώρα 10:00 έως 11:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σουφλί 5 Φεβρουαρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
                                                                                                               Αριθ. Πρωτ. :1428
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

                                               

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΡΑΤΖΗΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Σουφλίου

Διακηρύσσει ότι :

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση των παρακάτω :

Λυόμενο οίκημα ( Τραπεζαρία ), Λυόμενο οίκημα 2 ( Δύο ) Δωματίων & Αποθήκη Υλικών, στoΧώρο Δασικής Αναψυχής «Κατρατζήδες» Τοπικής Κοινότητας Δαδιάς Δήμου Σουφλίου, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών, αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού και λήγει στις 31-12-2030, με μίσθωμα εκκίνησης το ποσό των (600,00 ) € ετησίως .

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 17η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10 π.μ. έως 11.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Σουφλίου και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής με μίσθωμα εκκίνησης πενήντα ευρώ ( 50 € ) το μήνα. Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι κατά 10 € τουλάχιστον ανώτερη της τιμής εκκίνησης, ενώ κάθε επόμενη προσφορά κατά 10 € τουλάχιστον ανώτερη της προηγούμενης. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση άγονου αποτελέσματος η δημοπρασία θα επαναληφθεί μετά από νέα διακήρυξη του Δημάρχου.

Στη δημοπρασία μπορεί να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος προσκομίζοντας αίτηση συμμετοχής με τα στοιχεία του συμμετέχοντος (ονοματεπώνυμο,διεύθυνση, ΑΔΤ, ΑΦΜ, τηλέφωνο) και με την κατάθεση των εξής δικαιολογητικών: (α) εγγυητικής για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ποσού 60 € ( εξήντα ευρώ ), αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού ίσο με το 1/10 της συνολικής τιμής εκκίνησης του αντίστοιχου ενοικιαζόμενου τμήματος, (β) βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουφλίου περί μη οφειλής του στον Δήμο, και ( γ ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι γνωρίζει τους όρους της διακήρυξης.

Οι αναλυτικοί όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα Σουφλίου από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

                                                           ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΙΛΟΣ

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.