Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                 Σουφλί 18.10.2016
NΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 14192
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει απ΄ ευθείας την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016», προϋπολογισμού 15.448,00 € πλέων ΦΠΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 61/2015 μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Σουφλίου.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Παρασκευή 21/10/2016 και ώρα 14:00 στο γραφείο προμηθειών του Τμήματος Οικονομικού του Δήμου Σουφλίου, Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου 180, Τ.Κ.68400 Σουφλί, Τηλέφωνο: 2554350128

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε , Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με θεώρηση γνήσιου της υπογραφής, όπου να δηλώνεται αναλυτικά ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο του Ν. 4412/2016:
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.soufli.gr και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σουφλίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.