Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων διαχείρισης ΑΗΗΕ , ΟΤΚΖ, λιπαντικών και συσσωρευτών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2939/2001 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 3854/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Σουφλί   23/6/2017

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                        

Αρ. Πρωτ. : 8465

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Για τη Σύναψη συμβάσεων διαχείρισης ΑΗΗΕ , ΟΤΚΖ, λιπαντικών και συσσωρευτών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2939/2001 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 3854/2010.

                                                          

Έχοντας υπόψη :

1.  Το άρθρο 7 του Ν.2939/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 3854/2010 , οι ΟΤΑ υποχρεώνονται να οργανώνουν συστήματα ή να συμμετέχουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και λοιπών αποβλήτων εγκεκριμένα από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης ( Ε.Ο.ΑΝ. ) πέραν των αστικών απορριμμάτων, όπως οι ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές ( Α.Η.Η.Ε. ), οι λαμπτήρες, τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά , οι συσσωρευτές και τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής ( Ο.Τ.Κ.Ζ. ) , με τη μη συμμετοχή τους να συνιστά παράβαση και να επιφέρει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις , σύμφωνα με το άρθρο 20 του ίδιου νόμου , όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.  Το ότι κατά τη συμμετοχή του Δήμου σε αυτά τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και λοιπών αποβλήτων υφίσταται και ανταποδοτικό προς το Δήμο όφελος, ανάλογα με την συλλεγόμενη ποσότητα των συγκεκριμένων αποβλήτων , το χρηματικό ύψος του οποίου ορίζεται κάθε φορά από τις αντίστοιχες συμβάσεις.

3.   Την άμεση ανάγκη απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής από τον ευρύτερο Δήμο Σουφλίου καθώς και των ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών συσκευών ( Α.Η.Η.Ε. ), των λαμπτήρων, των χρησιμοποιημένων λιπαντικών καθώς και των   συσσωρευτών.

4.   Την με αριθ. 169/2016 Απόφαση Δ.Σ. περί σύναψης σχετικών συμβάσεων με πιστοποιημένους φορείς διαχείρισης ΑΗΗΕ, ΟΤΚΖ , χρησιμοποιημένων λιπαντικών και συσσωρευτών.

 

 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

να καταθέσουν στο Δήμο σχετικό αίτημα, το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν την επικαιροποιημένη έγκρισή τους από τον Ε.Ο.ΑΝ ( Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης ), σχετικά με το είδος ή συνδυασμό ειδών από τα ανωτέρω απόβλητα που διαχειρίζονται ( με το ανάλογο ΕΚΑ ), με πιστοποιημένο μητρώο, με σχετικές άδειες συλλογής- επεξεργασίας στερεών – μη επικίνδυνων αποβλήτων και με πιστοποίηση από το σχετικό σύστημα, με αντίστοιχα πιστοποιητικά, την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ( με άδεια περιβαλλοντικών όρων ), τα πιστοποιητικά ISO και γενικά ότι δημόσιο έγγραφο αποδεικνύει τη νόμιμη λειτουργία τους, το αργότερο έως 6-7-2017 και υπόψη του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου μας, Βασ. Γεωργίου 180 , 1ος όροφος, τηλ. 2554350120 .

Η έδρα της επιχειρήσεως των ενδιαφερομένων θα πρέπει να βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Νομού Έβρου, για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αποκομιδή και περισυλλογή των εν λόγω αποβλήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κατηγορία των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής ( Ο.Τ.Κ.Ζ. ), θα πρέπει πέραν της πιστοποίησης διαχείρισής τους, να κατέχουν και κατάλληλο γερανοφόρο όχημα για την περισυλλογή τους.

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι 3ετής με δυνατότητα επέκτασής τους, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των συμβαλλομένων.

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σουφλίου & στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σουφλίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
           ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΙΛΟΣ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.