Πίνακας κατάταξης της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2021 για τη σύναψη Σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ  ΣΟΥΦΛΙΟΥ

 

Κατά του πίνακα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/7424/05-08-2021 επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς  μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή έως 19-08-2021. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση dim@0890.syzefxis.gov.gr.

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων. Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δήμου

 

Πίνακας κατάταξης (pdf)

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.