ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Σουφλί, 31 Μαΐου 2016
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                    Αριθμ. Πρωτ.: 6410
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Γεωργίου 180
Τ.Κ. 684 00 Σουφλί
Πληροφορίες: Αθ. Αναγνωστοπούλου
Τηλ. 2554350110
FAX: 2554350113

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-4-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2012).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/11-5-2015).
6. Την υπ’ αριθμ. 48/29-2-2016 (ορθή επανάληψη) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουφλίου με θέμα «Έγκριση πρόσληψης εργαζομένων με 8μηνη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».
7. Το υπ’ αριθμ. 7387/15-4-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Σουφλίου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
8. Την υπ’ αριθμ. 15325/9-5-2016 (ΑΔΑ: 6Ω8Ω465ΦΘΕ-839) Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία εγκρίθηκε για το Δήμο Σουφλίου η απασχόληση οκτώ (8) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ πρωτ. 13977/10-5-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουφλίου (ΦΕΚ 238/τ.Β΄/9-2-2016).
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5922/23-5-2016 βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σουφλίου για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σουφλίου, που εδρεύει στο Σουφλί, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Πλήρης ανακοίνωση (*.pdf)

Έντυπο Αίτησης (*.doc)

Παράρτημα (*.doc)

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.