Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2020 για τη σύναψη Σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

 

Ο Δήμος Σουφλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σουφλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σουφλίου, Βασ. Γεωργίου 180, Τ.Κ. 684 00 Σουφλί, Νομός Έβρου απευθύνοντας την υπόψη κ. Αναγνωστοπούλου Αθανασίας (τηλ. Επικοινωνίας: 2554-350-110).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 02-12-2020 έως 11-12-2020.

 

ΕΝΤΥΠΑ:

1. Ανακοίνωση (pdf)

2. Παράρτημα (pdf)

3. Δικαιολογητικά (pdf)

4. Υπεύθυνη Δήλωση (doc)

5. Έντυπο αίτησης (doc)

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.