Διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών